Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику “Вісник “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.

Збірник наукових праць містить результати досліджень у царині проблем створення засад сучасного приладобудування широкого спектру застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, магістрів з фаху приладобудування.

Метою збірника є розвиток теоретичної бази точного приладобудування, поширення спілкування фахівців, знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, полеміка з питань приладобудування, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання поточної інформації про можливі конференції, семінари, виставки тощо.

Процес рецензування

Кожна стаття рецензується фахівцями з відповідної галузі та наукового напряму. Рецензування проводиться зазвичай двома незалежними фахівцями.

Рецензентами є члени редакційної колегії збірника, науковці університету та наукових установ України, зокрема НАН України

Основні критерії оцінювання тексту статті з огляду на їх придатності до публікації у збірнику наукових праць полягають у визначенні наукової новизни дослідження, схемних рішень, принципів та методик запропонованих експериментальних досліджень відносно існуючих аналогів у відповідній галузі.

  Рецензент може надавати рецензію у довільній формі із викладенням основних положень та власного розуміння щодо можливості публікації статті

Періодичність публікації

Статті журналу збираються у випуски з власними сторінками змісту.

Публікації - 2 випуски на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Подання автором статті до видання в збірник "Вісник КПІ. Серія Приладобудування" означає, що автор погоджується з політикою збірника і "Правилами оформлення і подання рукописів до збірника

Індексація у базах даних

Видання занесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886) зі спеціальностей 151, 152, 153, 163, 173.

Видання занесено до наукометричних баз даних BASE, OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus, Google Scholar.

Видання представлено у реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова», "Українські наукові журнали" та виданні УРЖ «Джерело», у базі даних бібліотеки НАНУ ім. В.Вернадського, НТБ ім. Г. Денисенка

Державна реєстрація

Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія КВ № 18085-6885Р, 30 серпня 2011 року

(первинна реєстрація відбулася 29 січня 2004 року, Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8371).

Свідоцтво про державну перереєстрацію Серія КВ № 23582-13422ПР, 27 вересня 2018 року.


 

Авторам

Кожний випуск збірника має спеціальний знак, встановлений для позначання авторського права видавця. Видавець (КПІ ім. Ігоря Сікорського) має право за будь-якого використання цього видання зазначати своє ім'я або вимагати такого зазначення.

Редакційна колегія залишає за собою право розміщувати опубліковані в збірнику статті в різних інформаційних базах для надання відкритого доступу до матеріалів з метою популяризації наукових досліджень та підвищення цитованості авторів.

Видавнича етика

Засади видавничої етикм базуються на положеннях Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Ми підтримуємо політику Elsevier, спрямовану на дотримання принципів публікаційній етики COPE.

Збірник наукових праць приймає статті, що раніше не публікувалися.

Рукописи, представлені в журнал, підлягають обов'язковому рецензуванню.

Ми керуємося законами і положеннями про захист прав інтелектуальної власності та авторських прав

Виявлення плагіату

Ми засуджуємо плагіат та самоплагіат і вживаємо заходів його виявлення, застосовуючи програму Unicheck

Автор повинен гарантувати, що його стаття є оригінальною, що жодна з його частин не була раніше опублікована і що ніякі угоди про його публікації або його частини не є чинними

Оплата публікації

Публікації та рецензування статей для авторів є вільними від оплати

Учасник

Приладобудівний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Історія журналу

"Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування" заснований у 1970 році. Мав назву "Вестник Киевского политехнического института. Приборостроение" до 1992 р. Відновлено статус фахового видання ВАК України з назвою "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування", починаючи з вип. 24, який присвячений 40-річчю створення приладобудівного факультету НТУУ "КПІ".

У жовтні 2018 року збірник наукових праць переєстрований з автентичною назвою "Вісник Київського політехнічного інституту. Серія приладобудування"