Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику “Вісник “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.

Збірник наукових праць містить результати досліджень у царині проблем створення засад сучасного приладобудування широкого спектру застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, магістрів з фаху приладобудування.

Метою збірника є розвиток теоретичної бази точного приладобудування, поширення спілкування фахівців, знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, полеміка з питань приладобудування, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання поточної інформації про нові розробки в галузі автоматизації приладобудування та комп'ютерно-інтегрованих технологій тощо.

Цитуйте нас, як: BULLETIN of Kyiv Polytechnic Institute. Series INSTRUMENT MAKING, скор.  Bull. Kyiv Polytech. Inst. Ser. Instrum. Mak.

РУБРИКАТОР ЧАСОПИСУ

Теорія та практика сучасного прецизійного приладобудування.

Теорія та практика навігаційних приладів і систем.

Методи та системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів.

Контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні.

Науково-аналітичне та екологічне приладобудування.

Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем .

Високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні.

Автоматизація та інтелектуалізація приладобудування.

Прилади і системи біомедичних технологій.

Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування.

Полеміка.

Інформація.

 

Процес рецензування

Кожна стаття рецензується фахівцями з відповідної галузі та наукового напряму. Рецензування проводиться зазвичай двома незалежними фахівцями. Редакція застосовує двостороннє сліпе рецензування.

Рецензентами є члени редакційної колегії збірника, науковці університету та наукових установ України, зокрема НАН України

Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Основні критерії оцінювання тексту статті з огляду на їх придатності до публікації у збірнику наукових праць полягають у визначенні наукової новизни дослідження, схемних рішень, принципів та методик запропонованих експериментальних досліджень відносно існуючих аналогів у відповідній галузі.

Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.

Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію,  що містяться в даній роботі, якщо на це немає згоди автора.

  Рецензент може надавати рецензію у довільній формі із викладенням основних положень та власного розуміння щодо можливості публікації статті

Строк рецензування статті – до одного місяця з моменту надходження матеріалів до рецензента

 

Періодичність публікації

Статті журналу збираються у випуски з власними сторінками змісту.

Публікації - 2 випуски на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Наукові статті, опубліковані в збірнику, мають повністю відкритий доступ: одразу і на постійній основі доступні для читання, завантаження, копіювання, розповсюдження, посилання на повні тексти статей чи з іншою законною метою без необхідності підписки та без необхідності дозволу від видавця чи автора. 

Подання автором статті до видання в збірник "Вісник КПІ. Серія Приладобудування" означає, що автор погоджується з політикою збірника і "Правилами оформлення і подання рукописів до збірника

Індексація у базах даних

Видання занесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886) зі спеціальностей 151, 152, 153, 163, 173.

Видання занесено до наукометричних баз даних BASE, OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus, Google Scholar.

Видання представлено у реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова», "Українські наукові журнали" та виданні УРЖ «Джерело», у базі даних бібліотеки НАНУ ім. В.Вернадського, НТБ ім. Г. Денисенка

Державна реєстрація

Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія КВ № 18085-6885Р, 30 серпня 2011 року

(первинна реєстрація відбулася 29 січня 2004 року, Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8371).

Свідоцтво про державну перереєстрацію Серія КВ № 23582-13422ПР, 27 вересня 2018 року.

Ідентифікатор медіа R30-02398, Рішення від 21.12.2023 р. Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1794, протокол № 31.

Політика авторського права

Авторське право на публікацію залишається за авторами.

Автори можуть використовувати власні матеріали в інших публікаціях за умови посилання на збірник наукових праць "Вісник Київського політехнічного інституту. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", як на перше місце видання, та на Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  як на видавця.

Автори публікують свої статті в збірнику на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CC BY 4.0, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на динаміці цитування опублікованої роботи.

 Видавець (КПІ ім. Ігоря Сікорського) має право за будь-якого використання цього видання зазначати своє ім'я або вимагати такого зазначення.

Редакційна колегія залишає за собою право розміщувати опубліковані в збірнику статті в різних інформаційних базах для надання відкритого доступу до матеріалів з метою популяризації наукових досліджень та підвищення цитованості авторів.

Видавнича етика

Засади видавничої етики базуються на положеннях Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Ми підтримуємо політику, спрямовану на дотримання принципів публікаційній етики COPE.

Збірник наукових праць приймає статті, що раніше не публікувалися.

Рукописи, представлені в журнал, підлягають обов'язковому рецензуванню.

Ми керуємося законами і положеннями про захист прав інтелектуальної власності та авторських прав.

Етичні зобов'язання авторів

Автори мають дотримуватися високих стандартів видавничої етики, підтримувати належну комунікацію з редактором(-ами), видавцем і своїми співавторами. Автори повинні утримуватися від спотворення результатів досліджень, які могли б дискредитувати видання, підірвати довіру до професіоналізму наукового авторства і в підсумку всієї наукової діяльності.

Не повинно бути жодної фабрикації даних чи маніпуляцій із ними (включаючи зображення) на підтримку висновків.

Автори мають надавати інформацію про джерела фінансування, про можливі конфлікти інтересів (фінансові чи нефінансові), інформовану згоду, якщо в дослідженні брали участь люди, і заяву про гуманне ставлення до тварин, якщо вони використовувались у науковому дослідженні.
Якщо автори виявили серйозні помилки в своїй роботі, вони мають повідомити про це відповідальному редактору збірника для того, щоб виправити роботу, зняти її або опублікувати спростування чи повідомлення про обдруківку.

Етичні зобов'язання редакторів

Редактор повинен оцінювати рукописи на предмет їх наукової якості та інтелектуального змісту, не допускаючи будь-яких упереджених рішень, заснованих на дискримінації раси, статі, географічного походження чи релігії автора(-ів). Редактор повинен об'єктивно оцінювати рукописи, виходячи з їх наукової цінності, незалежно від комерційних або особистих інтересів.

Члени редакційної колегії забезпечують конфіденційність усіх отриманих матеріалів та їх змісту, допоки вони не будуть прийняті до публікації.

Редактори не надають інформацію щодо змісту рукописів нікому, а також інформацію про те, що були отримані та перебувають на стадії розгляду, про їх процес та результат рецензування, крім авторів і рецензентів.

Члени редколегії не використовують відомості, доказову базу та інтерпретації з неопублікованого рукопису для своїх власних досліджень, за винятком письмової згоди авторів.

Етичні зобов'язання рецензентів

Рецензенти строго конфіденційно зберігають рукописи, матеріали і відомості у них.

Рецензенти публічно не обговорюють та не розголошують результати роботи до публікації рукопису.

Рецензенти не зберігають рукопис для особистого користування і після подання рецензії повинні знищити паперові та видалити електронні копії рукописів.

Рецензенти повинні повідомляти редакцію про будь-які виявлені ними порушення видавничої етики з боку автора(-ів).

Виявлення плагіату

Ми засуджуємо плагіат та самоплагіат і вживаємо заходів його виявлення, застосовуючи програму Unicheck

Автор повинен гарантувати, що його стаття є оригінальною, що жодна з його частин не була раніше опублікована і що ніякі угоди про його публікації або його частини не є чинними.

Політика корегування і відкликання статей

Статті, які мають серйозні недоліки і, відповідно, на результати чи висновки яких не можна покладатися, мають бути відкликані, якщо:

– у ній виявлені порушення професійного етичного кодексу, такі як фіктивні твердження про авторство, плагіат, шахрайське використання даних, подвійна публікація або будь-яка інша практика чи дія, які вважаються потенційно шкідливими для наукового співтовариства;

– вона містить серйозні помилки (наприклад, неправильні розрахунки чи експериментальні помилки) або ж основний висновок більше не є дійсним чи суттєво дискредитований у результаті появи нових доказів, про які автори не знали під час публікації;

– вона містить помилки, про які повідомили автори (наприклад, помилки, викликані змішуванням зразків або використанням наукового інструменту чи обладнання, що, як згодом виявилося, було несправним).

 

Оплата публікації

Публікації та рецензування статей для авторів є вільними від оплати

Спонсор

Приладобудівний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Історія журналу

"Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування" заснований у 1970 році. Мав назву "Вестник Киевского политехнического института. Приборостроение" до 1992 р. Відновлено статус фахового видання ВАК України з назвою "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування", починаючи з вип. 24, який присвячений 40-річчю створення приладобудівного факультету НТУУ "КПІ".

У жовтні 2018 року збірник наукових праць переєстрований з автентичною назвою "Вісник Київського політехнічного інституту. Серія приладобудування".

Видання занесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886) зі спеціальностей 151, 152, 153, 163, 173.

Рекламна політика видання

Збірник наукових праць "Вісник Київського політехнічного інституту. Серія приладобудування" не публікує рекламні матеріали будь-якої спрямованості.