Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. 1. Стаття надається автором на білому папері у двох примірниках у конверті; кожен примірник повинен бути скріплений.

  Рукопис супроводжується:

  –  анотацією (назва статті, ініціали та прізвища авторів, організація, місто, країна, текст 500 – 1000 знаків зі збереженням структури статті: постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень, мета роботи, результати проведених досліджень, висновки, ключові слова) українською, російською та англійською мовами – по 1 прим.;

  –  експертним висновком про можливість відкритого публікування  – 1 прим.;

  –  відомостями про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреса, телефон, електронна адреса для зв’язку) – 1 прим.;

  –  рецензією від фахівця з даної галузі науки (канд. техн. наук або д-ра техн. наук);

  – електронний носій з файлами: текст статті, ілюстрації, пристатейний перелік використаних посилань латиницею, анотації та відомості про авторів.

  2. Мова статті може бути українською, англійською, російською, німецькою.

  3. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен їх розшифрувати та пояснити.

  4. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

  5. Стаття має бути структурованою (поділеною на розділи із заголовками, виділеними товстим шрифтом) та завершуватись висновками. Після тексту статті надається перелік посилань мовою оригіналу (гарнітурою Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між строками – одинарний).

  6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

     Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий об¢єкт розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 9 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт. Латинські літери набирати курсивом, а кирилицю та грецькі літери – прямим шрифтом.

  7. Використані літературні джерела вказуються у переліку в порядку посилання на них у тексті статті. Неприпустимими є посилання на неопубліковані та незавершені праці. Бібліографічний опис пристатейного переліку посилань має відповідати вимогам Державних стандартів; складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища всіх авторів та назви журналів.

  8. Окремо до статті додається пристатейний перелік використаних посилань латиницею, призначений для зарубіжних науковометричних баз даних. Точне представлення авторів і назв літературних джерел нададуть точні результати статистичних та аналітичних даних про них у системах зарубіжних баз даних.

        При оформленні пристатейного переліку посилань латиницею, призначених для зарубіжних баз даних, потрібно враховувати наступні вимоги:

  -        текст переліку посилань виконується гарнітурою Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між строками – одинарний, прізвища та ініціали авторів – курсивом;

  -        обов’язково мати версію з узгодженим написанням транслітерацією прізвищ авторів (за однією прийнятою системою) та перекладом назв цитованих джерел;

  -        при формуванні переліку посилань (усіх без винятку) бажано використовувати один з прийнятих зарубіжних бібліографічних стандартів. Для цього доцільно скористатися ресурсами (http://www.easybib.com/, http://www.bibme.org/, http://www.sourceaid.com/), які дозволяють автоматично створювати посилання за пропонованими стандартами. При цьому опис можна створювати для різних видів публікацій (книга, стаття з журналу, Інтернет-ресурс тощо);

  -        при оформленні переліку посилань латиницею не потрібно використовувати розділові знаки, вживані в українському ДСТУ («//» та «–»);

  -        при оформленні посилання на статтю можна не надавати її назву;

  -        дотримуватись однієї з поширених систем транслітерації прізвищ авторів, заголовків статей (якщо їх включати) і назв літературних джерел (http://translit.kh.ua/ - транслітерація українського тексту в латиницю та http://www.translit.ru/ - транслітерація російського тексту в латиницю);

  -        при посиланні на статті з російських (українських) журналів, що мають перекладну версію, краще давати посилання на перекладну версію статті. Якщо періодичне видання має затверджену назву англійською мовою, то краще вказувати цю назву.

  9.  Тексти статей мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word (*.rtf, *.doc), інтервал між строками – одинарний. Повний обсяг статті не повинен перевищувати 8 - 9 стор. для викладення результатів проблемного характеру, або 5 - 6 стор. для викладення повідомлень про досягнення науково-практичних результатів.

        Нумерацію сторінок в електронному вигляді не проставляти. Нумерацію сторінок помічати олівцем у верхньому правому кутку зворотнього боку сторінки.

  10. Поля тексту:

  -        верхнє та нижнє 25 мм, ліве 22 мм, праве 18 мм,

  -        поля  колонтитулів: верхнє та нижнє – 12,5 мм,

  -        абзац 0,75 см.

  11. У верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК (гарнітура Times New Roman, розмір 12 пт);

  -        у наступному рядку вирівняти від центру та вказати назву статті великими літерами -розмір 14 пт, інтервал між строками – одинарний;

  -        нижче через рядок, вирівняти від центру та вказати прізвище(а), ініціали автора(ів), організацію, місто, країну (гарнітура Times New Roman розмір 12 пт, курсив, інтервал між строками – одинарний);

  -        нижче через рядок навести текст анотації статті мовою статті (гарнітура Times New Roman, курсив, розмір 12 пт, інтервал між строками – одинарний). Розмір тексту анотації - 500 – 1000 знаків зі збереженням структури статті: постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень, мета роботи, результати проведених досліджень, висновки.

  -        нижче навести ключові слова (3 - 4) українською, російською, англійською мовами (гарнітура Times New Roman, курсив, розмір 12 пт, інтервал між строками – одинарний);

  -        нижче через рядок навести текст статті (гарнітура Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між строками – одинарний);

  -        структурні елементи статті відокремлюються пустим рядком;

  -        наприкінці тексту через рядок навести перелік посилань (гарнітурою Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між строками – одинарний).

  12. Згідно з постановою Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 3. Інтернет-посилання у переліку посилань до тексту статті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Стаття має бути структурованою (поділеною на розділи із заголовками, виділеними товстим шрифтом) та завершуватись висновками. Після тексту статті надається перелік посилань мовою оригіналу (гарнітурою Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між строками – одинарний).

  Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

  Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий об¢єкт розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 9 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт. Латинські літери набирати курсивом, а кирилицю та грецькі літери – прямим шрифтом.

  Використані літературні джерела вказуються у переліку в порядку посилання на них у тексті статті. Неприпустимими є посилання на неопубліковані та незавершені праці. Бібліографічний опис пристатейного переліку посилань має відповідати вимогам Державних стандартів; складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища всіх авторів та назви журналів.

  Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про авторські права

Кожна стаття має спеціальний знак, встановлений для позначання авторського права авторів цієї статті.

Кожний випуск збірника має спеціальний знак, встановлений для позначання авторського права видавця. Видавець (НТУУ «КПІ») має право за будь-якого використання цього видання зазначати своє ім'я або вимагати такого зазначення.

Редакційна колегія залишає за собою право розміщувати опубліковані в збірнику статті в різних інформаційних базах для надання відкритого доступу до матеріалів з метою популяризації наукових досліджень та підвищення цитованості авторів.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.