Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Рукопис супроводжується:

  –  анотаціями з ключовими словами українською, англійською мовами, де вказувати: УДК, назву статті, ініціали та прізвища авторів, назву організації, де працюють автори, місто, країну, – по 1 примірнику друкованого тексту та окремим файлом.

  Обсяг тексту анотації:

  -- анотація українською мовою повинна бути не менш 1800 знаків,

  --анотація англійською мовою в будь-якому випадку повинна бути не менше 1800 знаків.

  Анотація повинна відображати структуру статті: постановка проблеми, мета роботи, результати проведених досліджень, висновки, ключові слова (не більше 100 знаків);

   

  –  експертним висновком про можливість відкритого публікування  – 1 примірник друкованого тексту;

  –  відомостями про авторів українською та англійською мовами (прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреса, телефон, електронна адреса для зв’язку, персональний ідентифікатор ORCID) – по 1 примірнику друкованого тексту;
  П.І.Б. (повністю)
  Місце роботи (установа, факультет, кафедра)
  Учений ступінь
  Учене звання
  ORCID ID:
  Контакти:
  Адреса поштова (за бажанням)
  Електр. адреса
  Роб./моб. тел.

  –окремими електронними файлами: текст статті, ілюстрації, пристатейний перелік використаних посилань латиницею, анотації та відомості про авторів.

  Мова статті може бути українською, англійською.

  У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої стандартами; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен їх розшифрувати та пояснити при введенні нових понять.

  При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

  Стаття має бути структурованою (поділеною на розділи із заголовками, виділеними товстим шрифтом) та завершуватись висновками. Після тексту статті надається перелік посилань мовою оригіналу (гарнітурою Times New Roman, розмір 10 пт, інтервал між рядками – одинарний).

  Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

  Використані літературні джерела вказуються у переліку в порядку посилання на них у тексті статті. Неприпустимими є посилання на неопубліковані та незавершені праці. Бібліографічний опис пристатейного переліку посилань має відповідати вимогам IEEE Style (Стиль Інституту інженерів електротехніки та електроніки); складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища всіх авторів та назви журналів.

  Обов’язково вказувати ідентифікатор DOI, якщо він є для певного посилання.

 • Окремо до статті додається пристатейний перелік використаних посилань латиницею, призначений для зарубіжних науковометричних баз даних - 1 примірник друкованого тексту та окремий електронний файл.

  Точне представлення авторів і назв літературних джерел нададуть точні результати статистичних та аналітичних даних про них у системах зарубіжних баз даних.

  Інтернет-посилання у переліку посилань до тексту статті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  При оформленні пристатейного переліку посилань латиницею, призначених для зарубіжних баз даних, потрібно враховувати наступні вимоги:

  -        текст переліку посилань виконується гарнітурою Times New Roman, розмір 10 пт, інтервал між рядками – одинарний, прізвища та ініціали авторів – курсивом;

  -        обов’язково мати версію з узгодженим написанням транслітерацією прізвищ авторів (за однією прийнятою системою) та перекладом назв цитованих джерел;

  -        при формуванні переліку посилань потрібно використовувати стандарт IEEE Style для різних видів публікацій (книга, стаття з журналу, Інтернет-ресурс тощо);

  -        дотримуватись однієї з поширених систем транслітерації прізвищ авторів, заголовків статей (якщо їх включати) і назв літературних джерел (транслітерація українського тексту в латиницю), використовуючи інструкції за посиланням http://library.kpi.ua/node/481;

  -        при посиланні на статті з журналів, що мають перекладну версію, краще давати посилання на перекладну версію статті. Якщо періодичне видання має затверджену назву англійською мовою, то краще вказувати цю назву.

   

 • Вимоги до оформлення тексту статті викладені в Керівництві для авторів.

       

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

Керівництво для авторів

Оформлення тексту статті.

      Тексти статей мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word (*.rtf, *.doc), інтервал між рядками – одинарний.

      Нумерацію сторінок в електронному вигляді не проставляти. Нумерацію сторінок помічати олівцем у верхньому правому кутку зворотного боку сторінки.

Поля тексту:

-        верхнє та нижнє - 25 мм, ліве - 25 мм та праве – 20 мм,

-        поля колонтитулів: верхнє та нижнє – 12,5 мм,

-        абзац 0,75 см.

У верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК (гарнітура Times New Roman, розмір 12 пт);

-        у наступному рядку вирівняти від центру та вказати назву статті великими літерами -розмір 14 пт, інтервал між рядками – одинарний;

-        нижче через рядок, вирівняти від центру та вказати прізвище(а), ініціали автора(ів) гарнітура Times New Roman розмір 12 пт, курсив, інтервал між рядками – одинарний);

-        у наступному рядку вказати організацію, місто, країну (гарнітура Times New Roman розмір 12 пт, курсив, інтервал між рядками – одинарний);

-        у наступному рядку вказати електронну адресу автора (або авторів окремо);

-        нижче через рядок навести текст анотації статті мовою статті (гарнітура Times New Roman, курсив, розмір 10 пт, інтервал між рядками  – одинарний). Розмір тексту анотації - не менш 1800 знаків зі збереженням структури статті: постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень, мета роботи, результати проведених досліджень, висновки;

-        нижче навести ключові слова (не більше 100 знаків) мовою статті (гарнітура Times New Roman, курсив, розмір 10 пт, інтервал між рядками – одинарний);

-        нижче через рядок навести текст статті (гарнітура Times New Roman, інтервал між строками – одинарний).

-        структурні елементи статті відокремлюються пустим рядком;

-        формули та позначення набирати за допомогою редактора формул MathType 6 як окремий об'єкт. Латинські літери набирати курсивом, а кирилицю та грецькі літери – прямим шрифтом;

-        наприкінці тексту через рядок навести перелік посилань (гарнітурою Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками – одинарний);

-        Перший примірник основного тексту статті має бути виконаним шрифтом 14 пт,  формули та позначення набирати розміром: звичайний - 14 пт;

-        Другий примірник основного тексту статті має бути виконаним шрифтом 10 пт,  формули та позначення набирати розміром: звичайний - 10 пт.

Згідно з постановою Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Приклад оформлення списку пристатейної бібліографії

[1] Charles Kittel. Introduction to Solid State Physics, 8th Edition. Wiley; (November 11, 2004), 704.

[2] E. J. A. Armarego, R. H. Brown. The machining of metals. Prentice-Hall:Technology & Engineering, 1969. 437.

[3] А. Ferrari, A. G. Cutti, P. Garofalo, M. Raggi, M. Heijboer, A. Cappello, and A. Davalli, “First in vivo assessment of ‘Outwalk’: a novel protocol for clinical gait analysis based on inertial and magnetic sensors", Medical & Biological Engineering & Computing, vol. 48, no. 1, pp. 1–15, 2009. Doi: 10.1007/s11517-009-0544-y

[4] N. Zhao. Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer. AnalogDialogue, 2010, vol 44. Режим доступу: http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/pedometer-design-3-axis-digital-acceler.html

[5] V.I. Skytsiouk, and T.R. Klotchko, Fyzyka tekhnolohyy TONTOR [Physics of technology TONTOR]. Saarbryuken, Germany: YD LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 332 p. (in Russian)

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.