DOI: https://doi.org/10.20535/1970.52(2).2016.92751

КОНТРОЛЬ ТОВЩИНИ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ, НАНЕСЕНИХ НА МЕТАЛЕВУ ОСНОВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ

Aleksandr Podolian, Oleksii Andriyenko, V. Atamanenko, E. Shaloumov

Анотація


У даній статті розглядається можливість визначення товщини лакофарбових покриттів об’єктів використовуючи електромагнітно-акустичний (ЕМА) метод. За допомогою математичного моделювання досліджено вплив товщини лакофарбового покриття, нанесеного на металеву основу, на акустичні параметри ЕМА перетворювача. Експериментально отримані залежності, що показують вплив товщини лакофарбового покриття на створюваний акустичний тиск. Максимальний акустичний тиск створюється при відсутності лакофарбового покриття. Зі збільшенням товщини покриття тиск різко падає. Показано добру збіжність між отриманими теоретичними та експериментальними результатами


Ключові слова


ЕМА; перетворювач; лакофарбове покриття; товщина; акустичний тиск; неруйнівний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Klyuev V.V., Sosnin F.R., Kovalev A.V. Nerazrushayuschiy kontrol i diagnostika: Spravochnik [Non-destructive testing and diagnostics: Reference]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 2005. 656 p. (in Russian)

Podoljan A.A., "Formation of the magnetic field with the desired characteristics in the EMA converters of non-destructive testing systems of industrial equipment," Metodyi i priboryi kontrolya kachestva, no.17, pp. 18-21, 2006. (in Russian).

Podoljan A.A. EMA preobrazovatel [Electromagnetic-acoustic converter]. Patent RF, no. 2327152, 2006. (in Russian)

Tymchik G.S., Podoljan A.A., "Pulse formation with a special form for electromagnetic-acoustic converters," Bulletin NTUU «KPI». Series INSTRUMENT MAKING, no. 45, pp. 64-69, 2013 (in Russian).

B. M. Yavorskiy, A. A. Detlaf. Spravochnik po fizike. Dlya inzhenerov i studentov vuzov. Moscow: Nauka, 1978. 944 p. (in Russian)

YU. I. Sazonov, YU. M. Shkarlet, "Issledovaniye beskontaktnykh metodov vozbuzhdeniya i registratsii ul'trazvukovykh kolebaniy: Ul'trazvukovyye metody kontrolya," Defektoskopiya, is. 5, pp. 2 – 6, 1969. (in Russian)

A. V. Malinka, I. A. Drapkin, N. T. Kolomoyets, "Elektromagnitno-akusticheskiy metod kontrolya ferromagnitnykh listov i trub," Defektoskopiya, is. 4, pp. 44 – 48, 1972. (in Russian)

Gluhov N.A., Bobrov V.T., Veremenko S.V., Druzhaev Yu.A., Kolmogorov V.N., Lebedeva N.A., "Electromagnetic-acoustic converters for elastic waveguides," Defektoskopiya, 1972, no. 4, pp. 39-45 (in Russian).

Tsapenko V.K., Kuts Y.V. Osnovi ultrazvukovogo neruynIvnogo kontrolyu: PIdruchnik [Basics of ultrasonic non-destructive testing: Textbook]. Kyiv, NTUU «KPI» Publ., 2010, 448 p. (Ukrainian)

G. A. Budenkov, V. N. Kvyatkovskiy, YU. V. Petrov, "Elektromagnitno-akusticheskiye datchiki dlya naklonnogo izlucheniya ul'trazvukovykh voln," Defektoskopiya, is. 1. pp. 38 – 44, 1974. (in Russian)

Tymchik G.S., Podoljan A.A., "Analysis of the electromagnetic acoustic transducer with an angular input excitation of the ultrasonic wave," Bulletin NTUU «KPI». Series INSTRUMENT MAKING, is. 47(1), pp. 85-94, 2014 (in Russian).
Copyright (c) 2020 Рівні права