СПОСІБ АДАПТИВНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ

Valentine Yu. Rudyk, Mykola F. Tereshchenko, Tatiana A. Rudyk

Анотація


Практична реалізація адаптивного керування в магнітотерапевтичних апаратах набуває актуального значення на сучасному етапі розвитку магнітотерапії. Запропоновано структурну схему способу адаптивної імпульсної магнітотерапії та алгоритм адаптивного керування сигналом зворотного зв'язку під час процедури магнітотерапії.

Зворотний зв'язок в магнітотерапевтичному комплексі реалізується внаслідок контролю магнітної індукції та аналізу фізіологічних показників (температури, пульсу, артеріального тиску, сатурації) людини. Проведено порівняльний аналіз лікувальної ефективності запропонованого способу адаптивної імпульсної магнітотерапії та промиcлових магнітотерапевтичних апаратів, який показує переваги використання адаптивного зворотного зв'язку.


Ключові слова


адаптивне керування; магнітотерапія; магнітотерапевтичний апарат; лікувальна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysov A.H., Zhulev V.Y., Kyr'yakov O.V. Adaptyvnoe upravlenye v mahnytoterapevtycheskykh systemakh na osnove kompleksnoy otsenky sostoyanyya patsyenta. Byomedytsynskye tekhnolohyy y radyojelektronyka, 2001, no 7, pp. 14-19. [in Russian]

Tereshchenko M.F., Rudyk V.Yu., Rudyk T.O. Patent Ukrayiny na korysnu model 97907, MPK A61N 2/04 Sposib adaptyvnoyi impulsnoyi mahnitoterapiyi, zayavka no. u 201411483, zayavl.

10.2014, opubl. 10.04.2015, Bulletin no 7. [in Ukrainian]

Shlykov V.V. Komp'yuternyy kompleks adaptyvnoyi mahnitoterapiyi. Avtoref. dys. kand. tekhn. nauk, Kyyiv, 2004. 20 p. [in Ukrainian]

Boholyubov V. M. Vasyl'eva M.F., Vorob'ev M.H. Tekhnyka y metodyky provedenyya fyzyoterapevtycheskykh protsedur. Spravochnyk. Moscow, Medytsyna, 2001. 403 p. [in Russian]

Rudyk T.O., Tereshchenko M.F., Rudyk V.Yu. Alhorytmizatsiya adaptyvnoho keruvannya zvorotnym zv'yazkom v mahnitoterapevtychnomu aparati lokalnoyi diyi. Naukovoprakt.

Conf. «Pryladobuduvannya ta metrolohiya: suchasni problemy i tendentsiyi rozvytku», 14 - 16 lystopada 2014 r. Lutsk, 2014. pp. 161 - 167. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.20535/1970.51(1).2016.78218

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Рівні права