DOI: https://doi.org/10.20535/1970.55(1).2018.135893

УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

Yevhen Ryzhov

Анотація


У статті запропонована удосконалена методика обґрунтування послідовності і кількості мінімально необхідних параметрів для проведення метрологічного обслуговування техніки зв’язку, яка відрізняється від відомих комплексним врахуванням часових та вартісних показників якості метрологічного обслуговування, що впливає на послідовність і кількість вимірювання значень параметрів, та знижує вартість засобів вимірювальної техніки за рахунок обслуговування мінімально необхідної кількості параметрів без зниження ймовірності правильної оцінки технічного стану техніки зв’язку. А також розглянуто вплив метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на значення комплексного коефіцієнту параметрів техніки зв’язку при визначенні послідовності їх вимірювання.


Ключові слова


метрологічне обслуговування; технічне обслуговування; оцінка технічного стану; метрологічна надійність; техніка зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


. V.M. Dziuba, Ye.D. Kovalchuk and V.A. Ryzhakov, "Kerivnytstvo z tekhnichnoho zabezpechennia zviazku ta avtomatyzatsii upravlinnia viiskamy Zbroinykh Syl Ukrainy" [Manual on technical support of communication and automation of the control of troops of the Armed Forces of Ukraine], Voienne vydavnytstvo, Kyiv, 2003. 259 p. (in Ukrainian)

DSTU V 3576-97. "Ekspluatatsiia ta remont viiskovoi tekhniky. Terminy ta vyznachennia" [Operation and repair of military equipment. Terms and definitions], Chynnyi vid 1998.07.01, Derzhavnyi standart Ukrainy, Kyiv, 1998. 60 p. (in Ukrainian)

Ye.V. Ryzhov, M.Yu. Yakovlev, O.V. Khodych and P.L. Arkushenko, "Analiz metodyk metrolohichnoyi ekspertyzy skladnykh tekhnichnykh system [Analysis of methods of metrological examination of complex technical systems]", Ukrayins'kyy metrolohichnyy zhurnal, No. 2, pp. 12-16, 2015. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2015.119367. (in Ukrainian)

L.M. Sakovych, Ye.V. Ryzhov and O.V. Khodych, "Napryamky udoskonalennya metrolohichnoho obsluhovuvannya zasobiv spetsial'noho zv"yazku [Directions of improvement of metrological service of means of special communication]", Viys'kovo-tekhnichnyy zbirnyk Natsional'noyi akademiyi sukhoputnykh viys'k, No. 16, pp. 60-64, 2017. (in Ukrainian)

L.N. Sakovych, M.Yu. Yakovlev, "Obgruntuvannya poslidovnosti i kilkosti parametriv dlya metrologichnogo obslugovuvannya tehniki zv’yazku [Justification of the sequence and number of parameters for the metrological maintenance of communications technology]", Zv"yazok, No. 1(107), pp. 14-19, 2014. (in Ukrainian)

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin, "Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools", Measurement. Journal of the International Measurement Confederation, Volume 123, pp. 19–25, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055.

Litvak B.G. , "Expert evaluations and decision making" [Ekspertnyie otsenki i prinyatie resheniy], Moscow : Patent, 1996. 272 p. (in Russian)

A.A. Dorofeyuk, PI.V. okrovskaya and A.L. Chernyavsky, "Ekspertnyie metodyi analiza i sovershenstvovaniya sistem upravleniya" [Expert methods of analysis and improvement of management systems], Avtomatika i telemehanika, No.10, pp. 172-188, 2004. (in Russian)

V.E. Maslennikov , "Osobenosti otbora ekspertov [Features of the selection of experts]", Sotsiologiya, No2, pp. 82-93, 2010. (in Russian)

E.S. Venttsel, "Probability theory" [Theory of Probability], Vyisshaya shkola, 2002. 275 p. (in Russian)

K.K. Kym, "Metrolohyya, standartyzatsyya, sertyfykatsyya y эlektroyzmerytel'naya tekhnyka: uchebnoe posobye" [Metrology, standardization, certification and electrical measuring equipment: a tutorial]. Sankt-Peterburg: Pyter, 2008. 368 p. (in Russian)

S.V. Mishchenko, E.I. Tsvetkov and T.I. Chernyshova , "Metrologicheskaya nadezhnost izmeritelnyih sredstv" [Metrological Reliability of Measuring Instruments]. Moscow: Mashinostroenie, 2001. 218 p. (in Russian)

P.V. Novitsky, I.L. Zograf and B.C. Labunets , "Dinamika pogreshnostey sredstv izmereniy" [Dynamics of errors in measuring instruments]. Leningrad: Energoatomizdat, 1990. 192 p. (in Russian)
Copyright (c) 2019 Рівні права