DOI: https://doi.org/10.20535/1970.55(1).2018.135834

ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА КОАГУЛЯЦІЮ АЛЬБУМІНУ

Mykola Tereshchenko, Anna Vasko, Vadym Shevchenkо, Mykola Chukhraіev

Анотація


Проведено дослідження та математичне моделювання впливу ультразвукового випромінювання на коагуляцію альбуміну в біологічному середовищі при змінних показниках інтенсивності й часу дії ультразвуку (УЗ) в немодульованому режимі роботи та різних температурах контактного водного середовища.

Визначено параметри впливу УЗ, при яких проявляється початковий процес коагуляції альбуміну.

Встановлено залежність зміни товщини клітинної мембрани білку від часу впливу УЗ випромінювання на досліджуваний об'єкт.


Ключові слова


ультразвук; товщина клітинної мембрани; коагуляція альбуміну

Повний текст:

PDF

Посилання


N. V. Chukhraiev, А. А. Vladimirov, L. Vilcahuamаn, W. Zukow, N. I. Samosyuk, E. Chukhraieva, L. V. Butskaya, "Application of ultrasonic waves, magnetic fields and optical flow in rehabilitation", Kiev Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education Pontifical Catholic University of Peru Radomsko High School SCM «Medical Innovative Technologies», 2017, 324 p.

G. Kayno, Akusticheskie volnyi: Ustroystva, vizualizatsiya i analogovaya obrabotka signalov, translation from English. Moscow: Mir, 1990. 656 р. (in Russian)

Terapiya ultrazvukovyimi volnami. Scientific and practical materials edited by I. Z. Samosyuk. Ukrainian association of physiotherapists and balneologists. Kiev, 2003. 174 р. (in Russian)

M. F. Tereshchenko, A. V. Kyrylova, «Doslidzhennia parametriv vplyvu ultrazvukovoho syhnalu na biolohichni struktury», Visnyk of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 41, pp. 152-161, 2011. (in Ukrainian)

A. P. Vasko, «Sposob іzmerenіia parametrov іntensіvnostі ultrazvukovуkh kolebanіi prі fіzіoterapіі», Materyalу 10-oi Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnycheskoi konferentsіі molodуkh uchenуkh і studentov «Novуіе napravlenіia razvіtіia prіborostroenіia», Mіnsk: BNTU, р. 21, 2017. (in Russian)

A. V. Kyrylova, M. F. Tereshchenko, H. S. Tymchyk, V. Yu. Rudyk, «Alhorytm avtomatyzovanoho otsiniuvannia vplyvu ultrazvuku na biolohichnu tkanynu», Visnyk of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 5, pp. 98-102, 2013. (in Ukrainian)

M. F. Tereshchenko, A. V. Kyrylova, «Otsinka vplyvu ultrazvukovoho syhnalu na biolohichni tkanyny», Visnyk of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 39, pp. 130-136, 2010. (in Ukrainian)

V. N. Andriesh, N. M. Fruntash, G. V. Vinchenko, «Innervatsiya sustavov nizhnih konechnostey», publishing house MAKO, Tiraspol, 1996. 130 р. (in Russian)

N. V. Bahovets, «Apparatnaya kosmetologiya. Ultrazvukovaya terapiya», publishing house Nordmedizdat. Sankt-Peterburg, 2012. 72 р. (in Russian)

A. P. Vasko, «Novi materialy ta tekhnolohii ultrazvukovykh datchykiv u fizioterapevtychnii aparaturi», Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii: a collection of abstracts of the international scientific and technical conference of young scientists and students (Ternopil November 17-18, 2016) / Ministry of education and science of Ukraine, I. Puluj Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU, 2016.- 396. P. 134. (in Russian)

S. N. Matvienko and S. P. Vysloukh, “Accuracy improvement of thermal conductivity measurement of liquids used by direct heating thermistor method”, Naukovі vіstі NTUU “KPІ”, no. 6, pp. 85–93, 2016 (in Ukrainian).
Copyright (c) 2019 Рівні права