DOI: https://doi.org/10.20535/1970.54(2).2017.119562

МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ МІНІМАЛЬНО ПРИПУСТИМОГО ЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТУ ПЕРЕВІРКИ ПАРАМЕТРІВ

Yevgen Ryzhov, Lev Sakovych

Анотація


У статті запропонований метод обґрунтування мінімально припустимого значення імовірності оцінки результату перевірки параметрів з врахуванням метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки, що дає можливість зменшити витрати на технологічне обладнання ремонтних органів. Метрологічна надійність характеризується інтенсивністю відмов, ймовірністю безвідмовної роботи та напрацюванням на відмову. Зазначена задача у відомих роботах вирішується за убуттям комплексного коефіцієнту параметрів, що враховує кількість елементів засобів спеціального зв’язку, які впливають на його формування, важливість параметру для організації зв’язку, часу і вартості вимірювання. Це справедливо для стаціонарних умов, але в польових умовах необхідно враховувати метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки, що залежить від температури, вологості, вібраційних навантажень та інших факторів

Ключові слова


засоби спеціального зв’язку; метрологічне обслуговування; засоби вимірювальної техніки

Повний текст:

PDF

Посилання


Sakovych, L.M., Ryzhov, Ye.V., Khodych, O.V., "Napryamky udoskonalennya metrolohichnoho obsluhovuvannya zasobiv spetsial'noho zv"yazku [Directions of improvement of metrological service of means of special communication]," Viys'kovo-tekhnichnyy zbirnyk Natsional'noyi akademiyi sukhoputnykh viys'k, No. 16, pp. 60-64, 2017. (in Ukrainian)

Ryzhov, Ye.V., Yakovlev, M.Yu., "Pidkhid do vyboru zasobiv vymiryuval'noyi tekhniky viys'kovoho pryznachennya dlya metrolohichnoho obsluhovuvannya viys'kovoyi tekhniky zv"yazku [Approach to the selection of military measuring equipment for metrological maintenance of military communication equipment]," Viys'kovo-tekhnichnykh zbirnyk Akademiyi sukhoputnykh viys'k, No. 1(10), pp. 119-127, 2014. (in Ukrainian)

Sakovych, L.N., Dzyuba, V.N., Pavlov, V.P., "Opredelenye metrolohycheskykh kharakterystyk sredstv yzmerenyy dlya obsluzhyvanyya y remonta sredstv svyazy [Definition of metrological characteristics of measuring instruments for maintenance and repair of communication equipment]," Zv"yazok, No. 5, pp. 17-19, 2003. (in Russian)

Sakovych, L.M., Rыzhov, E.V. , "Metodyka predvarytel'noy defektatsyy apparatnykh svyazy s mnozhestvennыmy povrezhdenyyamy v polevыkh uslovyyakh [The technique of preliminary defecting of hardware communications with multiple damage in the field]," Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut". Seriya PRYLADOBUDUVANNYa, Vyp. 53(1), pp. 32-38, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/1970.53(1).2017.106580. (in Russian)

Ryzhov, Ye.V., Yakovlev, M.Yu., Khodych, O.V., Arkushenko, P.L., "Analiz metodyk metrolohichnoyi ekspertyzy skladnykh tekhnichnykh system [Analysis of methods of metrological examination of complex technical systems]," Ukrayins'kyy metrolohichnyy zhurnal, No. 2, pp. 12-16, 2015. (in Ukrainian)

M. Asprou, E. Kyriakides, M. Albu,“The effect of instrument transformer accuracy class on the WLS state estimator accuracy,” Proc. IEEE Power and Energy Society General Meeting (PES), 25 November 2013, pp. 1–5. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PESMG.2013.6672666.

Czichos, H. “Handbook of Technical Diagnostics: Fundamentals and Application to Structures and Systems”. Springer, 566 p., 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25850-3; http://www.springer.com/gb/book/9783642258497.

K.K. Kym. Metrolohyya, standartyzatsyya, sertyfykatsyya y эlektroyzmerytel'naya tekhnyka: uchebnoe posobye [Metrology, standardization, certification and electrical measuring equipment: a tutorial] SPb.: Pyter, 2008. 368 p. (in Russian)

Yakovlev, M.Yu. Rozvytok teoriyi metrolohichnoyi nadiynosti zasobiv vymiryuval'noyi tekhniky viys'kovoho pryznachennya [Development of the theory of metrological reliability of military equipment measuring equipment]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. tekhn. nauk: spets. 05.01.02 – standartyzatsiya, sertyfikatsiya ta metrolohichne zabezpechennya, L'viv, 2011, 39 p. (in Ukrainian)

Sakovych, L.M., Ryzhov, Ye.V., Arkushenko, P.L., Khodych, O.V., "Vymohy do metrolohichnoho obsluhovuvannya zasobiv spetsial'noho zv"yazku v aparatnykh tekhnichnoho zabezpechennya [Requirements for metrological service of means of special communication in hardware technical support]," Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny, No. 1(26), pp. 150-152, 2017. (in Ukrainian)
Copyright (c) 2020 Рівні права