DOI: https://doi.org/10.20535/1970.54(2).2017.119507

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ НЕПРЯМОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС РУХУ ПЕРЕСІЧЕНОЮ МІСЦЕВІСТЮ

Anton Vozniuk

Анотація


Виконується моделювання руху наземного гусеничного об’єкту пересіченою місцевістю з подальшим використанням отриманих даних для моделювання в програмі Simulink системи стабілізації обладнання, встановленому на даному об’єкті. Використовуючи програмний комплекс «Универсальный механизм» проводиться формування нерівностей для трьох типів доріг з різними значеннями величини нерівностей, після чого моделюється рух об’єкту з різними швидкостями по сформованим нерівностям. Отримані значення кутового положення місця встановлення обладнання використовуються для визначення параметрів стабілізації для двохосної системи непрямої стабілізації. Проводиться моделювання роботи системи стабілізації з отриманими параметрами і визначаються похибки відпрацювання заданих сигналів для кутів горизонтального та вертикального наведення обладнання. На основі отриманих результатів робиться висновок про допустимість застосування запропонованої системи стабілізації для використання на наземних гусеничних об’єктах з подальшими можливими вдосконаленнями.


Ключові слова


система стабілізації; нерівності; динамічні характеристики; рухомий об’єкт

Повний текст:

PDF

Посилання


Dinamika sistemy «doroga–shina–avtomobil–voditel». Pod red. Hachaturova A.A. Moskva: Mashinostroenie, 1976. 535 p. (in Russian)

Kochetkov A. V., Chvanov A. V. "Cifrovoe modelirovanie geometricheskih i makrosherohovatyh parametrov avtomobil'noj dorogi. Komp'juternye issledovanija i modelirovanie," v. 4, № 4, pp. 837−844, 2012. (in Russian)

Mazmanishvili A.S., Aleksandrova T.E., "Postroenie sluchajnyh poverhnostej dvizhenija ob'ektov bronetankovoj tehniki," Systemy ozbroiennia і vіjs'kova tehnіka, № 1(29), pp. 68-71, 2012. (inRussian)

Madsen J., Heyn T., Negrut D., "Methods for Tracked Vehicle System Modeling and Simulation," Technical Report 2010-01. University of Wisconsin, 2010. 56 p.

Rubinstein D., Hitron R.,"A detailed multi-body model for dynamic simulation of off-road tracked vehicle," Journal of Terramechanics, Vol. 41, iss. 2-3, pp. 163-173, 2004.

Aleksandrov E.E., Volontsevich D.O., Karpenko V.A., Lebedev A.T., Peregon V.A., Samorodov V.B., Turenko A.N. Dinamika transportno-tyagovyih kolesnyih i gusenichnyih mashin. Kharkov: Izdatelstvo KhHADTU (KhADY), 2001. 642 p. (in Russian)

Aleksandrova T.E., Aleksandrova I.E., Belyaev S.N., "Imitatsionnoe modelirovanie vneshnih vozmuscheniy, deystvuyuschih na tankovuyu pushku," MehanIka ta mashinobuduvannya, n 1, pp. 43-50, 2011. (in Russian)

Pogorelov D.Yu. Programmnyiy kompleks «Universalnyiy mehanizm.» [Elektronnyiy resurs] Rezhim dostupa: http://www.universalmechanism.com/pages/index.php?id=3 (in Russian)

Bourau N.I., Vozniuk A.I., Tsisarzh V.V., "Systema stabilizatsii ta navedennia dlia nazemnykh rukhomykh ob’iektiv na bazi AHRS," Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia. Kirovohrad: KNTU, vyp. 29, pp. 155-160, 2016. (in Russian)

. Bourau N.I., Vozniuk A.I., Osovtsev A.V., "Analiz system stabilizatsii obladnannia na rukhomykh ob‘iektakh," Intehrovani intelektualni roboto tekhnichni kompleksy (IIRTK-2016): tezy dopov. 9 mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv: NAU, pp. 220-222, 2016. (in Russian)
Copyright (c) 2019 Рівні права