Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.

Збірник наукових праць містить результати досліджень у царині проблем створення засад сучасного приладобудування широкого спектру застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва.Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, магістрів з фаху приладобудування.

Метою збірника є розвиток теоретичної бази точного приладобудування, поширення спілкування фахівців, знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, полеміка з питань приладобудування, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання поточної інформації про можливі конференції, семінари, виставки тощо.

 

Політика розділів

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОГО ПРЕЦИЗІЙНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВІГАЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИ І СИСТЕМИ ОПТИЧНО-ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГІПОТЕЗИ. НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ПРОБЛЕМ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛЕМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Кожна стаття рецензується фахівцями з відповідної галузі та наукового напряму.

Рецензентами є члени редакційної колегії збірника, науковці університету та наукових установ України, зокрема НАН України

Основні критерії оцінювання тексту статті з огляду на їх придатності до публікації у збірнику наукових праць полягають у визначенні наукової новизни дослідження, схемних рішень, принципів та методик запропонованих експериментальних досліджень відносно існуючих аналогів у відповідній галузі.

  Рецензент може надавати рецензію у довільній формі із викладенням основних положень та власного розуміння щодо можливості публікації статті

 

Періодичність публікації

Статті журналу збираються у випуски з власними сторінками змісту.

Публікації - 2 випуски на рік.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Подання автором статті до видання в збірник "Вісник  НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування" означає, що автор погоджується з політикою збірника і "Правилами оформлення і подання рукописів до збірника

 

Відомості про занесення до баз даних

Видання занесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (постанови президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, додаток № 1-05/1 від 15.01.03,  від 18.11.2009 р. № 1-05/5), а також згідно Додатку 11 до наказу Міністерства  освіти і науки України 29.12.2014 No 1528.

Видання занесено до наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, BASE, WorldCat, OpenAIRE, наукометричної бази даних "РІНЦ" (Російський індекс наукового цитування) з публікаціями від 2005 року згідно Договору між НТУУ "КПІ" та ТОВ "Наукова електронна бібліотека" (м. Москва, РФ). Ліцензійна угода №728-11/2013 від 04.12.2013.

Видання представлено у реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова», "Українські наукові журнали" та виданні УРЖ «Джерело», у базі даних бібліотеки НАНУ ім. В.Вернадського, НТБ ім. Г. Денисенка

 

Державна реєстрація

Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія КВ № 18085-6885Р, 30 серпня 2011 року

(первинна реєстрація відбулася 29 січня 2004 року, Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8371).

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 23582-13422ПР, 27 вересня 2018 року.


 

 

Авторам

Кожна стаття має спеціальний знак, встановлений для позначання авторського права авторів цієї статті.

Кожний випуск збірника має спеціальний знак, встановлений для позначання авторського права видавця. Видавець (КПІ ім. Ігоря Сікорського) має право за будь-якого використання цього видання зазначати своє ім'я або вимагати такого зазначення.

Редакційна колегія залишає за собою право розміщувати опубліковані в збірнику статті в різних інформаційних базах для надання відкритого доступу до матеріалів з метою популяризації наукових досліджень та підвищення цитованості авторів.

 

Видавнича етика